المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۹:سوال ۴۹

سوال ۴۹

نقطه‌ي $C$ را قرینه‌ی نقطه‌ی $A$، نسبت به نقطه‌ی $B$ می‌گوییم٬ در صورتی که $B$ وسط $AC$ باشد. در عمل قرینه کردن $A$ نسبت به $B$، نقطه‌ی $A$ حذف و نقطه‌ی $C$ به شکل اضافه می‌شود.

در شکل زیر آیا می‌توان با انجام تعدادی عمل قرینه کردن نقطه‌ها نسبت به یکدیگر٬ مجموعه‌ی رئوس یک ۷ـ ضلعی محدب را به‌دست آورد؟

پاسخ

کافی است قرینه‌ی نقطه‌ی $A$ را نسبت به نقطه‌ی $C$ و قرینه‌ی نقطه $B$ را نسبت به نقطه‌ی $D$ به‌دست آوریم.


ابزار صفحه