المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۹:سوال ۴۵

سوال ۴۵

آیا می‌توان شکل زیر را از روی خطوط برید٬ به طوری که بتوان با قرار دادن دو تکه‌ی به‌دست آمده در کنار هم یک مربع $4\times4$ ساخت؟(منظور از برش٬ تقسیم شکل از روی خطوط به دو قسمت یک پارچه است.)

پاسخ

مطابق شکل زیر:


ابزار صفحه