المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۹:سوال ۳۹

سوال ۳۹

شش وزنه با وزن‌های ۷٬۵٬۳٬۲٬۱ و ۹ کیلوگرم داده شده‌اند. به چند طریق می‌توان با انتخاب تعدادی از این وزنه‌ها و قرار دادن آن‌ها در یک کفه‌ی ترازو٬ یک جسم با وزن ۱۴ کیلوگرم را در کفه‌ی دیگر وزن کرد؟

  1. ۳
  2. ۴
  3. ۵
  4. ۶
  5. ۷

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

تمام حالات ممکن به شکل زیر می‌باشند:

$$ I) \quad 9,5 \quad\quad\quad\quad\quad II) \quad 9,3,2 \quad\quad\quad\quad\quad III) \quad 7,5,2$$


ابزار صفحه