المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۹:سوال ۲۸

سوال ۲۸

شش عدد $y,x,c,b,a$ و $z$ داده شده است. می‌دانیم $ a < b < c$ و $ x < y < z$، این اعداد را به صورت صعودی مرتب می‌کنیم.

سومین عدد٬ کدام یک از اعداد می‌تواند باشد؟

 1. $y$ و $b$
 2. $c$ و $z$
 3. همه‌ی اعداد به جز $x$ و $a$
 4. همه‌ی اعداد
 5. هیچ‌کدام از گزینه‌های فوق صحیح نیست

پاسخ

گزینه (4) درست است.

در هر یک از شش حالت زیر به ترتیب $y،x،c،b،a$ و $z$ سومین عضو دنباله می‌باشند:

 1. $x<y<a<z<b<c$
 2. $x<a<b<c<y<z$
 3. $a<b<c<x<y<z$
 4. $a<b<x<y<z<c$
 5. $a<x<y<z<b<c$
 6. $x<y<z<a<b<c$

ابزار صفحه