المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۹:سوال ۱۶

سوال ۱۶

در خانه‌های مربع مقابل به چند طریق می‌توان اعداد ۱ تا ۳ را قرار داد به قسمی که در هیچ سطر و هیچ ستون عدد تکراری نداشته باشیم؟

  1. ۲
  2. ۴
  3. ۶
  4. ۸
  5. ۱۲

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

خانه‌ی $B$ را به دو طریق و به تناسب آن خانه‌ی $A$ را نیز به دو طریق می‌توان پر کرد٬ پس از پر کردن آن دو کل جدول به صورت منحصر به فرد پر می‌شود٬ بنابراین طبق اصل ضرب جواب مورد نظر $2\times2$ یعنی ۴ می‌باشد.


ابزار صفحه