المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۵۰

سوال ۵۰

آیا می‌توان به رئوس شکل زیر اعداد از ‎۰‎ تا ‎۶‎ را طوری نسبت داد که هر عدد از اعداد ‎۱‎ تا ‎۶‎ قدرمطلق تفاضل دو سر یک پاره‌خط باشند؟

پاسخ

یکی از جواب‌های مطلوب مطابق شکل زیر می‌‌باشد:


ابزار صفحه