المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۵

سوال ۵

به چند طریق می‌توان جدول نیمه‌پر روبه‌رو را با عددهای ‎۱‎ تا ‎۴‎ طوری پر کرد که در هیچ سطر و ستونی عدد تکراری نداشته باشیم؟‎

  1. ۰
  2. ۱
  3. ۲
  4. ۳
  5. !۴‎

پاسخ

گزینه (۳) درست است.

اگر خانه‌ی * از جدول شماره ۱ را با ۳ پر کنیم آن‌گاه جدول به شکل جدول شماره ۲ و اگر آن خانه را با ۴ پر کنیم آن‌گاه آن جدول به شکل شماره ۳ پر خواهد شد.


ابزار صفحه