المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۳۵

سوال ۳۵

در همان مسئله قبل٬ حامد پس از ملاقات با مدیر٬ می‌خواهد در یک روز سایر کارها را انجام دهد. این کار در کدام یکاز روزهای زیر امکان‌پذیر است؟

  1. شنبه
  2. دوشنبه و چهار شنبه
  3. شنبه و دوشنبه
  4. شنبه و چهار شنبه
  5. شنبه و دوشنبه و چهار شنبه

پاسخ

گزینه (۴) درست است.

با توجه به جدول قبل معلوم می‌شود که یکی از معلم‌ها به همراه دفتردار فقط در روزهای شنبه و چهارشنبه در مدرسه حضور دارند.


ابزار صفحه