المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۸:سوال ۲۴

سوال ۲۴

شکل مقابل حداقل با چند بار برداشتن قلم از روی کاغذ قابل رسم است؟

  1. ۳
  2. ۴
  3. ۵
  4. ۶
  5. ۷

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

تعداد پاره‌خط متصل به هر نقطه را درجه‌ی آن نقطه می‌نامیم. به ازای هر دو نقطه با درجه‌ی فرد یک بار قلم از روی کاغذ برداشته می‌شود٬ چون تعداداین نقاط ۱۰ می‌باشد پس حداقل چهار قلم از روی کاغذ برداشته می‌شود(برداشت آخر از روی کاغذ نباید شمرده شود).


ابزار صفحه