المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۷:سوال ۵۲

سوال ۵۲

آیا می‌توان ۱۳ زیرمجموعه‌ی $A_1,A_2,...,A_{13}$ از مجموعه‌ی $\{1,2,3,4,5\}$ را طوری پیدا کرد که به ازای هیچ $i$ و $(i \neq j)j$، شرط $A_i \subseteq A_j$ برقرار نباشد؟

پاسخ

حداکثر ۱۰ مجموعه با خاصیت مورد نظر می‌توان پیدا کرد( زیرمجموعه‌های ۲ عضوی یا زیرمجموعه‌های سه عضوی مجموعه).


ابزار صفحه