المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۷:سوال ۵۰

سوال ۵۰

در یک مسابقه شطرنج که به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود(یعنی هر دو بازیکن باهم دقیقا یک بار روبه‌رو می‌شوند) ۵ بازیکن $D،C،B،A$ و $E$ شرکت کرده‌اند. تاکنون نتایج زیر به‌دست آمده است:

$A$ از $B$ و $C$ برده است و $B$ و $D$ با هم مساوی کرده‌اند. با توجه به این که هر برد ۱ امتیاز٬ مساوی ۰/۵ امتیاز و باخت صفر امتیاز دارد. آیا بازیکن $B$ هنوز شانس قهرمانی دارد؟(اگر دو تیم صدر جدول امتیاز مساوی داشته باشند٬ تیمی که دیگری را برده باشد قهرمان است و اگر نتیجه بازی آن دو مساوی بوده باشد هیچ کدام قهرمان نمی‌شوند.)

پاسخ

اگر جدول اتمام بازی‌ها به شکل زیر باشد بدیهی است که $B$ قهرمان می‌شود.(تیم‌های نوشته شده در جدول یعنی تلاقی یک سطر با ستون نشانگر تیم برنده‌ی آن بازی است و«ـ» نشانگر آن است که در بازی آن سطر و ستون برنده و بازنده‌ای وجود ندارد و نتیجه بازی تساوی است.)


ابزار صفحه