المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۷:سوال ۴۸

سوال ۴۸

آیا می‌توان ۵ نقطه با مختصات صحیح روی یک محور پیدا کرد که فاصله‌ی دو به‌دوی آن‌ها (بدون ترتیب) عددهای ۹٬۸٬۷٬۶٬۵٬۴٬۳٬۲٬۱ باشد؟

پاسخ

نقاط را از چپ به راست $x_4،x_3،x_2،x_1$ و $x_5$ می‌نامیم. در این صورت مجموع دو‌به‌دوی آن‌ها برابر خواهد بود با:

$$(i\neq j)\sum_{ij}x_ix_j=4x_1x_2+6x_2x_3+6x_3x_4+4x_4x_5=2(2x_1x_2+3x_2x_3+3x_3x_4+2x_4x_5) \\ =1+2+2+3+4+5+6+7+8+9=47$$

در تساوی فوق سمت راست عددی فرد و سمت چپ عددی زوج است. پس تساوی هرگز برقرار نیست.


ابزار صفحه