المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۵:سوال ۱

سوال ۱

‎۱۰‎ نقطه‌ی متمایز روی محیط یک دایره قرار دارد. تعداد ‎۵‎ ضلعی‌هایی که می‌توان با این نقاط ساخت چند تاست؟

  1. ۳۰۲۴۰
  2. ۶۰۴۸
  3. ۲۵۲
  4. ۱۰۰۸
  5. ۱۲۰

پاسخ

گزینه (۳) درست است.

بدیهی است که با هر ۵ نقطه یک پنج ضلعی ساخته می‌شود٬ پس تعداد آن‌ها برابر $\binom{10}{5}$ یا ۲۵۲ می‌باشد.


ابزار صفحه