المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۳:سوال ۳

سوال ۳

شکل زیر تابع $f(x,y):Z \times Z \to N$ را معرفی می‌کند.($N=\{0,1,2,…\}$ و $Z=\{…,-2,-1,0,1,2,…\}$)

به عنوان مثال داریم: $f(1,-1)=6$.

الف) الگوریتمی بنویسید که عدد $n$‌ را از ورودی گرفته و مختصات $(x,y)$ آن را در خروجی چاپ کند.

ب) فرمولی ارائه دهید که مقدار $n$ را بر حسب $x$ و $y$ داده شده به‌دست آورد. (الگوریتم لازم نیست.)


ابزار صفحه