المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۳:سوال ۱

سوال ۱

مجموعه‌ی اعداد صحیح ۱ تا $n$ مفروضند.

الف) به چند طریق می‌توان سه عدد از میان آن‌ها انتخاب کرد که تشکیل یک تصاعد اکیدا صعودی بدهند؟

ب) به چند طریق می‌توان $k$ عدد از میان آن‌ها انتخاب کرد که تشکیل یک تصاعد اکیدا صعودی بدهند؟ $(4\leq k \leq n)$


ابزار صفحه