المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۳۲:سوال ۹

سوال ۹

می‌خواهیم ۲۰ جایزه با ارزش‌های $2^0$، $2^1$، …، $2^{19}$ را بین ۱۰ بچه تقسیم کنیم (لزومی ندارد به هر نفر دقیقاً ۲ جایزه برسد؛ حتی ممکن است به یک نفر هیچ جایزەای نرسد). هر بچه به میزان مجموع ارزش جایزەهای دریافتی‌اش خوشحال می‌شود. پس از پخش جایزەها، به خوشحالترین بچه، شنگول و به بچه‌ای که کمترین خوشحالی را دارد، منگول می‌گوییم. کمینه‌ی اختلاف خوشحالی شنگول و منگول چه‌قدر است؟

  1. ۵۲۲۲۴۱
  2. ۱۰۲۴
  3. ۵۲۲۷۵۳
  4. ۴۲۵۷۰۰
  5. ۳۲۵۲۳

راهنمایی

سعی کنید یک کران پایین برای بالاترین امتیاز پیدا کنید و سپس برای فرد با کم‌ترین امتیاز از میان افراد باقی مانده یک کران بالا تعیین کنید.

راهنمایی

حداقل یک نفر هست که هیچ یک از امتیاز‌های $2^{11}$، $2^{12}$،…، $2^{19}$ را نمی‌گیرد. همچنین حتما یک نفر هست که امتیاز $2^{19}$ را دریافت می‌کند.


ابزار صفحه