المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۳۲:سوال ۶

سوال ۶

به یک جایگشت از اعداد ۱ تا $n$ ابرزوج می‌گوییم، اگر مجموع هر ۳ عدد متوالی در آن زوج باشد. بیشینه‌ی $n$ را بیابید، به نحوی که جایگشتی ابرزوج از اعداد ۱ تا n وجود داشته باشد.

  1. ۵
  2. ۹
  3. ۱۱
  4. ۷
  5. ۸

راهنمایی

تعداد عناصر زوج و فرد را در یک دنباله ابرزوج بشمارید.

راهنمایی

روی زوجیت دو عنصر اول دنباله حالت‌بندی کنید.


ابزار صفحه