المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۹:سوال ۱۰

سوال ۱۰

یک مکعب $3 \times 3 \times 3$ داریم. می‌خواهیم تعدادی آجر به ابعاد $1 \times 2 \times 2$ در آن بگذاریم، طوری که آجرها از مکعب بیرون نزنند. استفاده از حالات مختلف چرخش آجرها نیز مجاز است، به صورتی که اضلاع آجرها موازی اضلاع مکعب باشد. به عبارت دیگر می‌توانیم آجرها را در هر سه حالت $1 \times 2 \times 2$، $2 \times 1 \times 2$ و $2 \times 2 \times 1$ قرار دهیم. حداکثر چند آجر می‌توانیم درون مکعب جای دهیم؟

  1. {6}
  2. {5}
  3. {4}
  4. {3}
  5. {7}

پاسخ

گزینه‌ی ۱ درست است.


ابزار صفحه