المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۹:سوال ۱

سوال ۱

شش برادر می‌خواهند از بین خودشان یکی را برای خرید نان انتخاب کنند. آن‌ها از برادر بزرگ‌تر می‌خواهند که یک تاس بیندازد و شماره‌ی هر کسی آمد نان بخرد. اگر تاس، شماره‌ی مربوط به برادر بزرگ‌تر را نشان داد، او بهانه می‌آورد و دوباره تاس را می‌اندازد. در صورت انداختن تاس برای بار دوم، هر نتیجه‌ای که آمد اجرا می‌شود. احتمال این که برادر کوچک‌تر نان بگیرد به کدام گزینه نزدیک‌تر است؟

  1. ۰٫۲۰۰
  2. ۰٫۱۹۴
  3. ۰٫۱۶۶
  4. ۰٫۱۵۰
  5. ۰٫۱۳۸

پاسخ

گزینه‌ی ۲ درست است.

احتمال این که برادر کوچک‌تر نان بگیرد برابر با جمع احتمال دو حالت است:

  1. یکی این که همان دفعه‌ی اول، برادر کوچک‌تر انتخاب شود (به احتمال $\frac 1 6$)
  2. و حالت دیگر این که دفعه‌ی اول برادر بزرگ‌تر انتخاب شود، دوباره تاس انداخته شود و سپس برادر کوچک‌تر انتخاب شود (برابر $\frac 1 6\times\frac 1 6=\frac 1 {36}$).

جمع احتمال این دو حالت برابر است با $\frac 7 {36} \approx 0.194$.


ابزار صفحه