المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۸:سوال ۲۱

سوال ۲۱

حافظه‌ی سلطان ۲۰ خانه با شماره‌های ۱ تا ۲۰ دارد. خانه‌ی $i$ ام حافظه را با $A[i]$ نشان می‌دهیم. در ابتدا در تمام خانه‌های حافظه، عدد ۱ نوشته شده است. الگوریتم زیر را اجرا می‌کنیم:

 1. مقدار $ans$ را برابر ۰ قرار بده.
 2. اگر مقدار تمام خانه‌های حافظه‌ی سلطان برابر ۰ بود به خط ۱۵ برو.
 3. مقدار $ans$ را یک واحد زیاد کن.
 4. مقدار $index$ را برابر ۱ قرار بده.
 5. اگر $index>20$ بود به خط ۲ برو.
 6. اگر $A[index]=0$ بود به خط ۱۰ برو.
 7. مقدار $A[index]$ را برابر ۰ کن.
 8. مقدار $index$ را دو واحد زیاد کن.
 9. به خط ۵ برو.
 10. مقدار $tmp$ را برابر ۰ قرار بده.
 11. اگر $index<20$ بود، مقدار $tmp$ را برابر $A[index+1]$ قرار بده.
 12. مقدار $A[index]$ را برابر $tmp$ قرار بده.
 13. مقدار $index$ را یک واحد زیاد کن.
 14. به خط ۵ برو.
 15. پایان

پس از پایان الگوریتم، مقدار $ans$ چیست؟

 1. ۲۰
 2. ۱۰
 3. ۵
 4. ۳
 5. الگوریتم هیچ‌ گاه تمام نخواهد شد

پاسخ

گزینه‌ی ۴ درست است.

در سری یکم مقادیر خانه‌های با شماره‌ی فرد برابر ۰ می‌شود. در سری دوم مقدار $A[1]$ برابر ۱ شده و بقیه‌ی خانه‌ها ۰ می‌شوند. در سری سوم مقدار $A[1]$ نیز ۰ شده و کار تمام می‌شود.


ابزار صفحه