المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۸:سوال ۱۶

سوال ۱۶

تعدادی کیسه دور یک دایره هستند که در مجموع ۱۰۰ سنگ‌ریزه دارند. در هر دقیقه به طور هم‌زمان، از هر کیسه که دست کم دو سنگ‌ریزه دارد، یک سنگ‌ریزه به هر یک از دو کیسه‌ی مجاور منتقل می‌شود. اگر پس از یک مرحله تعداد سنگ‌ریزه‌های هیچ کیسه‌ای تغییر نکند، کار متوقف می‌شود. حداقل چند دقیقه باید صبر کنیم تا مطمئن باشیم کار متوقف شده است؟

  1. ۱۰۰
  2. ۶۶
  3. ۵۰
  4. ۳۳
  5. ممکن است عملیات هیچ‌گاه متوقف نشود

پاسخ

گزینه‌ی ۵ درست است.

اگر ۱۰۰ کیسه داشته باشیم که به ترتیب ۰، ۲، ۰، ۲، …، ۰ و ۲ سنگ‌ریزه داشته باشند، پس از یک مرحله کیسه‌ها به ترتیب ۲، ۰، ۲، ۰، …، ۲ و ۰ سنگ‌ریزه خواهند داشت و کار هیچ‌گاه متوقف نخواهد شد.


ابزار صفحه