المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۷:سوال ۹

سوال ۹

در دنیای سلطان افراد به سه دسته‌ی نوع ۰، نوع ۱ و نوع ۲ تقسیم می‌شوند! در این دنیا هر گاه فردی از دسته‌ی $X$ بخواهد در جملات‌ش عددی مانند $Y$ را بگوید، باقی‌مانده‌ی $X+Y$ را در تقسیم بر ۳ بیان می‌کند. برای مثال یک فرد از دسته‌‌ی ۱، جمله‌ی «۱۳۹۵ به علاوه‌ی ۵ می‌شود ۱۴۰۰» را به صورت «۱ به علاوه‌ی ۰ می‌شود ۰» بیان می‌کند! چهار نفر از این دنیا با نام‌های $A$، $B$، $C$، $D$ جملات زیر را گفته‌اند:

  • $A$: $C$ از دسته‌ی ۲ است.
  • $B$: جمع شماره‌ی دسته‌ی $C$ با شماره‌ی دسته‌ی من برابر ۲ است.
  • $C$: جمع شماره‌ی دسته‌ی $B$ با شماره‌ی دسته‌ی من برابر ۱ است.
  • $D$: ضرب شماره‌ی دسته‌ی $A$ با شماره‌ی دسته‌ی من برابر ۱ است.

دسته‌ی $A$ چه چیزهایی می‌تواند باشد؟

  1. ۰
  2. ۰ و ۱ و ۲
  3. در هیچ دسته‌ای نمی‌تواند باشد
  4. ۰ و ۱
  5. ۰ و ۲

پاسخ

گزینه‌ی ۴ درست است.

برای ۰ و ۱ مثال‌های زیر را در نظر بگیرید: $$A=0 \qquad B = 0\qquad C = 2 \qquad D = 1$$ $$A=1 \qquad B =2 \qquad C = 1\qquad D = 2$$ حال ثابت می‌کنیم نوع $A$ نمی‌تواند برابر ۲ باشد. فرض کنید نوع $A$ برابر ۲ است. اگر نوع $D$ برابر $k$ باشد، طبق گفته‌ی $D$ باید $2x+x$ در پیمانه‌ی ۳ برابر ۱ باشد که امکان ندارد.


ابزار صفحه