المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۶:سوالات ۲۸ تا ۳۰

سوالات ۲۸ تا ۳۰

دستگاه عددساز در ابتدا عدد $x$ را که برابر با صفر است نمایش می‌دهد. این دستگاه از ما یک دنباله از اعداد ۰ و ۱ می‌گیرد و طی مراحل زیر عدد $x$ را تغییر می‌دهد:‌

با شروع از اولین عدد، به ازای هر عدد در دنباله:

 • اگر عدد برابر با ۰ بود، $x$ را ۴ برابر می‌کنیم.
 • اگر عدد برابر با ۱ بود، $x$ را برابر با $x+3$ قرار می‌دهیم.

یک دنباله از ۰ و ۱ را «معتبر» می‌نامیم اگر در آن هیچ سه عدد متوالی برابر با ۱ نباشند.

سوال ۲۸

با استفاده از دستگاه عددساز و دنباله‌های معتبر به طول ۵ چند عدد مختلف می‌توان ساخت؟

 1. ۲۴
 2. ۳۱
 3. ۱۶
 4. ۲۸
 5. ۱۳

پاسخ

گزینه‌ی ۱ درست است.

راه حل در سوال بعدی توضیح داده شده است.

سوال ۲۹

با استفاده از دستگاه عددساز و دنباله‌های معتبر به طول ۱۰ چند عدد مختلف می‌توان ساخت؟

 1. ۲۷۴
 2. ۵۰۴
 3. ۹۲۷
 4. ۲۸۸
 5. ۱۷۸

پاسخ

گزینه‌ی ۲ درست است.

نشان‌ می‌دهیم اگر عدد حاصل از دو دنباله‌ی $a$ و $b$ با طول برابر یکسان باشد، $a=b$. آخرین ۰ دنباله را در نظر می‌گیریم. اگر بعد از آن ۱ای نیامده باشد رقم آخر $x$ در مبنای چهار برابر ۰ است. در غیر این صورت یا یکبار عدد ۱ بعد از آن آمده که در نتیجه رقم آخر $x$ در مبنای چهار، ۳ است و یا دوبار عدد ۱ آمده که رقم آخر $x$ در مبنای چهار برابر با ۲ است. در هر صورت آخرین رقم $x$ هرچه باشد یک یا دو یا سه عضو انتهای دنباله‌ی سازنده‌ی آن یکتا تعیین می‌شود. با حذف این عناصر از انتهای $a$ و $b$ و محاسبه‌ی مقدار $x$ قبل از آن‌ها دنباله‌ها کوچکتر می‌شوند و طبق فرض همچنان اعداد برابری تولید می‌کنند. با ادامه‌ی این روند پایان پذیر برابری $a=b$ ثابت می‌شود. پس مسئله به مسئله‌ی شمردن تعداد رشته‌های معتبر به طول $n$ تبدیل می‌شود.

$F(n)$ را برابر با تعداد رشته‌های معتبر به طول $n$ در نظر می‌گیریم. می‌توان نشان داد:

$$F(n)=F(n-1)+F(n-2)+F(n-3)$$

$$F(1)=2, F(2)=4, F(3)=7, F(4)=13, F(5)=24, ... , F(10)=504$$

سوال ۳۰

فرض کنید بتوانیم دنباله‌‌های معتبر به هر طول دل‌خواهی را به دستگاه عددساز بدهیم. حداکثر چند عدد کوچک‌تر از ۲۰۴۸ می‌توانیم بسازیم؟

 1. ۸۱
 2. ۲۴۹
 3. ۲۲۴
 4. ۲۴۳
 5. ۲۰۴۷

پاسخ

گزینه‌ی ۴ درست است.

با کنار گذاشتن حالت $x=0$، می‌توانیم از ۰ های اول دنباله صرف‌نظر کنیم (چون $x$ را تغییر نمی‌دهند). پس دنباله با ۱ شروع می‌شود و حداکثر چهار ۰ بعد از آن داریم. زیرا در غیر این صورت عدد $x$ دست‌کم برابر با $3\times4^5=3072$ می‌شود. با این حساب بیشترین عدد $x$ با دنباله‌ی $[1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1]$ تولید می‌شود که برابر با ۲۰۴۶ است. تعداد ۱های موجود بعد از هر ۰ در دنباله می‌تواند عددی بین صفر تا دو باشد و دنباله با یک یا دو عدد ۱ آغاز خواهد شد. پس اگر $i$تا ۰ در دنباله داشته باشیم $2\times3^i$ حالت مختلف خواهیم داشت.تعداد ۰ها در دنباله پنج حالت دارد ($0\leq i \leq 4$) در نتیجه پاسخ سوال برابر است با: $$1+\sum_{i=0}^4 2\times3^i = 1+2\times(3^0+3^1+3^2+3^3+3^4) = 243$$


ابزار صفحه