المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۵:سوال ۹

سوال ۹

یک جدول $10\times 21$ را با کاشی‌هایی به شکل مستطیل‌های $2\times 1$ فرش کرده‌ایم. حداکثر چند خط می‌توان روی خطوط داخل این جدول رسم کرد که هیچ یک از کاشی‌ها را قطع نکند؟ به طور مثال در جدول $3\times 4$ روبه‌رو تنها دو خط قابل رسم است، ولی اگر همه‌ی کاشی‌ها را افقی قرار دهیم، تعداد خطوط قابل رسم ۳ خواهد بود که بیش‌ترین مقدار ممکن است.

  1. ۲۰
  2. ۱۵
  3. ۲۲
  4. ۲۷
  5. ۲۴

ابزار صفحه