المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۵:سوال ۷

سوال ۷

به چند طریق می‌توان خانه‌های خالی (سفید رنگ) جدول $4\times 4$ پایین سمت راست را با قطعاتی که درشکل پایین سمت چپ می‌بینید پر کرد، طوری که هر خانه توسط دقیقا یک قطعه پوشیده شود و قطعه‌های استفاده شده به طور کامل درون خانه‌های سفید جدول قرار بگیرند؟ از هر قطعه به تعداد دل‌خواه وجود دارد و قطعات را می‌توان چرخاند یا دوران داد.

  1. ۳
  2. ۲
  3. ۵
  4. ۱
  5. ۴

ابزار صفحه