المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۵:سوال ۴

سوال ۴

شش درس با نام‌های $A$ تا $F$ داریم که روابط پیش‌نیازی آن‌ها در شکل مقابل نشان داده شده است. اگر درس $x$ پیش‌نیاز درس $y$ باشد، آن‌گاه پیکانی از $x$ به $y$ در این شکل رسم شده است. می‌خواهیم این شش درس را در شش ترم متوالی و در هر ترم یک درس بگیریم طوری که تمامی روابط پیش‌نیازی رعایت شده باشند، یعنی اگر درس $x$ پیش‌نیاز درس $y$ است، آن‌گاه درس $x$ باید پیش از درس $y$ گرفته شود. به چند ترتیب مختلف می‌توان درس‌ها را با رعایت روابط پیش‌نیازی گرفت؟ به طور مثال، ترتیب $\langle A,B,D,E,C,F \rangle$ یک ترتیب مجاز است.

  1. ۱۸
  2. ۸
  3. ۱۰
  4. ۱۴
  5. ۲۴

ابزار صفحه