المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۵:سوال ۱۱

سوال ۱۱

هژبر یک دستگاه «سیب شناس» خریده است. این دستگاه ۳ سیب می‌گیرد و اگر حداقل $k$ سیب خراب در بین این ۳ سیب وجود داشته باشد. بوق می‌زند! حال هژبر ۱۴ سیب خریده است و می‌داند $k$ تا از این سیب‌ها خراب است. در حالات زیر حداکثر چند بار باید از دستگاه استفاده کند تا یکی از سیب‌های خراب را بیابد: حالت اول $k=1$ و حالت دوم $k=3$ (جواب این دو حالت به ترتیب از راست به چپ آمده‌اند)

  1. ۵ و ۳۶۳
  2. ۶ و ۳۶۳
  3. ۷ و ۳۶۳
  4. ۷ و ۳۶۴
  5. ۶ و ۳۶۴

ابزار صفحه