المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۳:سوال ۴

سوال ۴

یگانه یک جدول شطرنجی سیاه-‌‌سفید با ابعاد ۱۹$\times$۱۹ دارد که سطرهایش را از بالا به پایین و ستون هایش را از چپ به راست با اعداد ۱ تا ۱۹ شماره‌گذاری کرده است. سپس در هریک از خانه های جدول حاصل ضرب شماره ی سطر و شماره ی ستونی را که در آن قرار دارد یادداشت میکند. با فرض اینکه خانه ی بالا-چپ جدول سیاه باشد، مجموع اعدادی که در خانه های سیاه نوشته شده، چند است؟

  1. $۲\times۹۰^ ۲$
  2. $۲\times۱۰۰^۲$
  3. $۲\times۹۵^۲$
  4. $۹۰^۲+۱۰۰^۲$
  5. $۲\times۹۰^۲ + ۹۵$

پاسخ

گزینه‌ی ۱ درست است.

طبق نکات یاد شده در سوال می‌دانیم خانه‌های سیاه، خانه‌هایی هستند که زوجیت شماره‌ی سطر و ستونشان یکی است.

ابتدا مجموع خانه‌های واقع در سطر و ستون فرد و سپس مجموع خانه‌های واقع در سطر و ستون زوج را محاسبه می‌کنیم. هرکدام شامل جدولی کامل خواهند بود که مجموعش از ضرب مجموع سطر در مجموع ستون به‌دست می‌آید.

$$(1+3+⋯+19)^2+(2+4+⋯18)^2=90^2+100^2$$


ابزار صفحه