المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۳:سوال ۱۰

سوال ۱۰

دو تا ظرف داریم که در اولی یک لیتر آب و در دومی یک لیتر گلاب وجود دارد. از ظرف اول یک لیوان آب برمی داریم، به ظرف گلاب اضافه می کنیم و کاملا هم می زنیم تا مخلوط شوند. بعد از ظرف دوم یک لیوان محلول آب و گلاب بر می داریم، به ظرف آب اضافه می کنیم و کاملا هم میزنیم. درصد آب در ظرف اول و درصد گلاب در ظرف دوم را مقایسه کنید.

  1. مساوی هستند
  2. درصد آب در ظرف اول بیشتر است
  3. به حجم لیوان ربط دارد
  4. حتی با دانستن حجم لیوان هم نمیشود گفت
  5. درصد گلاب در ظرف دوم بیشتر است

پاسخ

گزینه‌ی ۱ درست است.

چون در نهایت در هر دو ظرف یک لیتر مایع وجود دارد، هر چقدر که در ظرف اول آب باشد در ظرف دوم به همان میزان گلاب وجود دارد. در نتیجه درصدهای ذکر شده با یک‌دیگر برابر هستند.


ابزار صفحه