المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۳:سوال ۱

سوال ۱

فرید یک جدول $۳\times۳$ به صورت مقابل دارد. او به رشید اجازه داده هر‌‌‌چند باری که خواست اعداد موجود در دو خانه‌ي مجاور را جابه جا کند. دو خانه مجاورند، اگر یک ضلع مشترک داشته باشند. با این حرکات رشید به چند جدول مختلف می تواند برسد؟

  1. $۳^۵-۱$
  2. $۳^۵$
  3. ۷۲
  4. ۹۰
  5. ۸۴

پاسخ

گزینه‌ی ۵ درست است.

با استفاده از حرکات توصیف شده می‌توان هر ترتیبی از قرارگیری صفر و یک‌ها را در جدول ساخت (حتی اگر اعداد تمامی خانه‌های جدول از یک‌دیگر متمایز بودند نیز می‌توانستیم هر حالتی را تولید کنیم). در نتیجه جواب مسئله برابر است با:

$\binom{9}{3}=84$


ابزار صفحه