المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۲:سوال ۲۱

سوال ۲۱

شنگول و منگول و حبه انگور در حال بحث در مورد سوالات مرحله اول المپیاد هستند:

شنگول: آزمون مرحله اول المپیاد کامپیوتر امسال ۳۵ سوال پنج گزینه‌ای دارد.

منگول: ۳۵تا؟! حبه انگور: این که خیلی زیاد است! می‌‌‌‌‌‌‌ٔدانی نمره های دانش آموزان شرکت کننده در این آزمون چند حالت متفاوت می تواند داشته باشد؟

شما اگر جای شنگول بودید چه جوابی به حبه‌انگور می‌دادید؟ دقت کنید که هر پاسخ صحیح ۱ نمره٬ هر پاسخ نزده صفر نمره و هر پاسخ نادرست ۰/۲۵- نمره دارد.

  1. ۱۷۱
  2. ۱۷۲
  3. ۱۷۰
  4. ۱۶۹
  5. ۱۷۳

پاسخ

گزینه‌ی «۳» درست است.

14.دقت کنید برای حل این سوال باید کمی حالت بندی کنید. ابتدا بیش‌ترین امتیاز را به‌دست می‌آوریم که می‌شود 35، سپس دومین امتیاز که می‌شود 34 و به همین ترتیب امتیازهای بعدی نیز برابر 33.75 ، 33 ، 32.75 ، 32.5 و 32. از اینجا به بعد می‌توانیم هر امتیاز مضرب 0.25 دلخواهی بین 0 تا 32 را بگیریم چراکه کافیست برای ساختن رقم اعشار آن تعدادی سوال را غلط جواب بدیم و برای ساختن عدد صحیح آن امتیاز، به همان اندازه سوال را درست جواب بدیم. حال از آ‌ن‌جا که امتیاز های منفی هم تنها با غلط جواب دادن تعدادی سوال به‌وجود می آید، که کم‌ترین امتیاز ممکن برابر 35 غلط است و هر امتیاز مضرب 0.25 را نیز می‌توانیم بگیریم. پس می شود تعداد این حالت‌ها $6+4\times32+35+1=170$


ابزار صفحه