المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۲:سوال ۱۱

سوال ۱۱

یک خانواده که ۱۵ فرزند دارد به یک پیتزا فروشی رفته است.

  • ۵ تا از این فرزندان هر کدام با ۳ تکه پیتزای مخصوص یا ۴ تکه پیتزای پپرونی سیر می شوند.
  • ۵ تای دیگر هر کدام با ۴ تکه پیتزای مخصوص یا ۵ تکه پیتزای پپرونی سیر می شوند.
  • ۵ تای سوم هم هر کدام با ۵ تکه پیتزای مخصوص یا ۶ تکه پیتزای پپرونی سیر می شوند.

اگر هر پیتزای مخصوص (۸تکه) ۱۰ تومان و هر پیتزای پپرونی (۸تکه) ۸ تومان باشد٬ این خانواده چقدر باید برای سیر کردن فرزندانش هزینه کند؟ (دقت کنید که نمی‌توان قسمتی از یک پیتزا را جداگانه خرید و همواره می توانیم تعدادی پیتزای کامل بخریم. )

  1. ۷۴ تومان
  2. ۷۶ تومان
  3. ۸۰ تومان
  4. ۷۸ تومان
  5. ۷۲ تومان

پاسخ

گزینه‌ی «۱» درست است.

5 پیتزای مخصوص و 3 پیتزای پپرونی می‌خریم. با 35 تکه مخصوص دو گروه اول به طور کامل سیر می‌شوند . با 5 تکه مخصوص باقی‌مانده یک نفر از گروه سوم هم سیر می‌شود. در نهایت 4 نفر باقی‌مانده از گروه سوم را با 24 تکه پپرونی خریداری شده سیر می‌کنیم . به این ترتیب قیمت کل برابر با 74 تومان خواهد بود . (واضح است که 72 جواب نیست زیرا در این صورت باید 4 پیتزای مخصوص و 4 پپرونی خریده باشیم که این بچه ها را سیر نمی‌کند.)


ابزار صفحه