المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۰:سوال ۷

سوال ۷

الگوریتم زیر را در نظر بگیرید:

 • عدد $x$ را از ورودی بگیر.
 • عدد $a$ را برابر صفر قرار بده.
 • تا زمانی که عدد $x$ بزرگ‌تر از صفر است٬‌ کارهای زیر را انجام بده:
  • باقی‌مانده‌ی تقسیم $x$ بر ۲ را در $k$ بریز.
  • اگر $k$ برابر صفر است٬ به مقدار $a$ یک واحد اضافه کن.
  • $x$ را برابر خارج‌قسمت تقسیم خودش بر ۲ قرار بده.
 • مقدار $a$ را به عنوان خروجی الگوریتم برگردان.

برای مثال٬ اگر به این الگوریتم عدد ۹ را بدهیم خروجی مقدار ۲ را برمی‌گرداند. اکنون فرض کنید اعداد ۱ تا ۱۳۸۸ را یکی‌ یکی به این الگوریتم می‌دهیم و هربار خروجی الگوریتم را یادداشت می‌کنیم. بزرگ‌ترین عددی که یادداشت می‌کنیم٬ چند است؟

 1. ۹
 2. ۱۰
 3. ۱۱
 4. ۲۰
 5. ۶۹۴

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

اگر عدد $x$ را در مبنای دو در نظر بگیریم گام‌های اول و دوم داخل حلقه باعث می‌شوند که اگر کم‌ارزش‌ترین رقم عدد $x$ صفر بود یکی به $a$ اضافه شود و گام سوم باعث می‌شود که رقم کم‌ارزش عدد در مبنای دو حذف شود. این سیکل در انتها تعداد رقم‌های صفر عدد را به عنوان خروجی می‌دهد. از بین اعداد ۱ تا $1388$ عدد $2^{10}$ بیش‌ترین تعداد یعنی ۱۰ صفر در مبنای دو دارد.


ابزار صفحه