المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۰:سوال ۱۸

سوال ۱۸

در شکل مقابل که با ۴۸ عدد چوب‌ کبریت ساخته شده است٬ حداقل چند چوب کبریت باید برداشته شود تا هیچ مربعی دیده نشود؟

  1. ۶
  2. ۱۰
  3. ۱۲
  4. ۱۳
  5. ۱۶

پاسخ

گزینه (۳) درست است.

برای دیده نشدن ۸ مربع محیطی برای هرکدام برداشتن حداقل یک چوب لازم است که بهتر است آن رااز ضلعی که به سمت داخل شکل است برداریم تا مربع‌های داخلی هم خراب شوند. حال از شکل فقط ۵ مربع وسطی باقیمانده‌اند که برای خراب کردن آن‌ها هم برداشتن ۴ چوب کبریت لازم است که در مجموع ۱۲ چوب کبریت باید برداشت.


ابزار صفحه