المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۹:سوال ۱۹

سوال ۱۹

نوری دقیقا با زاویه‌ای که در شکل مشخص شده و از نقطه‌ی $B$ وارد یک اتاق می‌شود. خطوط افقی نشان داده شده در شکل و دیوارها مانع نور هستند. از شما خواسته شده است که تعدادی آینه با زاویه‌های دلخواه در اتاق قرار دهید تا با استفاده از آن‌ها نور به نقطه‌ی $A$ تابانده شود. حداقل تعداد این آینه‌ها چندتاست؟

  1. ۲
  2. ۳
  3. ۴
  4. ۵
  5. ۶

پاسخ

گزینه‌ی (۱) درست است.

به کمک دو آینه همانند شکل می‌توان پرتو را به نقطه‌ی $A$ رساند. همچنین از روی مسیر اولیه‌ی پرتو واضح است که نمی‌توان با یک آینه این کار را انجام داد (چون ناحیه‌ی قابل دید از نقطه‌ی $A$ با مسیر پرتو اشتراکی ندارند).


ابزار صفحه