المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۸:سوال ۳۶

سوال ۳۶

دو عدد $a$ و $b$ را در مبنای ۲ در نظر بگیرید. عدد $a$ را یکی یکی زیاد می‌کنیم. در هر بار زیاد کردن اگر رقم $i$ام عدد $a$ در نمایش مبنای دوی آن تغییر کرد٬ $۲^i$تا به عدد $b$ اضافه می‌کنیم (رقم سمت راست٬ رقم شماره‌‌ی ۰ محسوب می‌شود). در ابتدا دو عدد $a$ و $b$ صفر هستند. پس از تعدادی بار زیاد کردن عدد $a$٬ عدد $b$ برابر ۹۶ شده است. عدد $a$ را چند بار زیاد کرده‌ایم؟

  1. ۱۵
  2. ۱۸
  3. ۲۲
  4. ۳۶
  5. ۴۸

پاسخ

گزینه‌ی (3) درست است.

عدد $a$ را در مبنای $2$ نمایش می‌دهیم و عدد $b$ را در مبنای ۱۰: $(10110)_2=22$


ابزار صفحه