المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۸:سوال ۲

سوال ۲

طبق شکل زیر تعدادی چرخ‌دنده داریم که با هم درگیر هستند. چند دور و در کدام جهت باید چرخ دنده‌ي $b$ را بچرخانیم تا چرخ‌دنده‌ی $a$ دقیقا یک دور ساعت‌گرد بچرخد؟ تعداد دنده‌های چرخ‌دنده‌ی کوچک ٬۸ چرخ‌دنده‌های متوسط ۱۶ و چرخ‌دنده‌های بزرگ ۳۲ است.

  1. ۱ دور ساعت‌گرد
  2. ۱ دور پادساعت‌گرد
  3. ۲ دور ساعت‌گرد
  4. ۲ دور پادساعت‌گرد
  5. نمی‌توان چرخ‌دنده‌ی $a$ را چرخاند

پاسخ

گزینه‌ی (5) درست است.

اگر چرخ‌دنده‌ای را به اندازه‌ی $X$ دنده در جهتی (ساعت‌گرد یا پادساعت‌گرد)بچرخانیم، چرخ‌دنده‌ی مجاور آن به اندازه $X$ دنده در خلاف آن جهت می‌چرخد.

مطابق شکل،چرخ دنده $a$ هم باید $x$ دنده ساعت‌گرد هم $x$ دنده پادساعت‌گرد بچرخد. پس هرگز نمی‌چرخد.


ابزار صفحه