المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۶:سوال ۴۰

سوال ۴۰

کدام‌یک از گزینه‌های زیر درست است؟

  1. ب
  2. د
  3. الف
  4. ج
  5. هیچ‌کدام

این سؤال نمره‌ی منفی ندارد ولی شما در این سؤال به شرطی نمره می‌گیرید که گزینه‌ای را انتخاب کنید که از داوطلبانی که به این سؤال جواب داده‌اند کم‌ترین تعدادشان همین گزینه را انتخاب کرده باشند.


ابزار صفحه