المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۶:سوال ۲۶

سوال ۲۶

با روی هم چیدن تعدادی مکعب واحد یک حجم سه‌بعدی را ایجاد کرده‌ایم. تنها می‌دانیم که اگر از هر یک از شش‌جهت پایین، بالا، راست، چپ، جلو و عقب از این حجم عکس بگیریم، دوران و تقارن‌هایی از شکل روبه‌رو ایجاد می‌شوند. به نظر شما در ساخت این حجم حداکثر از چند مکعب استفاده‌ شده است؟

  1. ۴۸
  2. ۳۲
  3. ۵۱
  4. ۴۲
  5. ۳۵

پاسخ

گزینه (۵) درست است.

حجم مورد نظر به شکل زیر می‌باشد که دارای ۳۵ مکعب واحد می‌باشد:


ابزار صفحه