المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۶:سوال ۱

سوال ۱

در دبیرستان «هجرت نو» یک آزمون هماهنگ بین تمامی دانش‌آموزان برگزار شده است. این آزمون شامل دو درس ریاضی و فیزیک است و رتبه‌ی کل هر داوطلب٬ با توجه به حاصل جمع نمره‌ی ریاضی و نمره‌ی فیزیک وی نسبت به سایر دانش‌آموزان محاسبه می‌شود. اگر امین در درس ریاضی رتبه‌ي هفتم و در درس فیزیک رتبه‌‌‌ی یازدهم را کسب کند٬ بدترین رتبه‌ی کلی که می‌تواند داشته باشد کدام است؟ (توجه: در هیچ درسی دو نفر نمره‌ی مساوی نگرفته‌اند.)

  1. نوزدهم
  2. یازدهم
  3. هجدهم
  4. شانزدهم
  5. هفدهم

پاسخ

گزینه (۵) درست است.

افرادی که می‌توانند از امین رتبه بهتری کسب کنند کسانی هستند که در یکی از دو درس ریاضی و یا فیزیک (و یا هر دو) نمره‌ی بهتری از امین به‌دست می‌اورند. تعداد این افراد حداکثر می‌تواند $(7-1)+(11-1)$ یعنی ۱۶ باشد که در این صورت امین رتبه‌ی هفدهم را کسب خواهد کرد.


ابزار صفحه