المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۵:سوال ۹

سؤال ۹

دنباله‌ای از اعداد ۱ تا ۱۳۸۳ را از چپ به راست نوشته‌ایم: $$۱ , ۲ , ۳٫ ۴٫ . . . ,۱۰ , ۱۱ ,۱۲ , . . . ,۱۳۸۲ ,۱۳۸۳$$

از سمت چپ شروع می‌کنیم و به ترتیب رقم یکان عدد فعلی جلو می‌رویم. بنابراین اعدادی که به آن‌ها برمی‌خوریم، عبارت‌اند از . . . ،۸ ،۴ ،۲ ،۱ تعداد این اعداد چند تاست؟

  1. ۲۳۱
  2. ۳۴۶
  3. ۳۴۵
  4. ۲۷۷
  5. ۲۷۸

پاسخ

گزینه (۵) درست است.

دنباله‌ی مربوط به رقم یکان به شکل زیر می‌باشد که دارای دوره تناوب ۴ می‌باشد:

$$1,2,4,8,6,2,4,8,6,2,4,8,6,...$$

بنابراین دنباله اعدادی که به‌ آن‌ها برمی‌خوریم به شکل زیر خواهند بود:

$$1,2,4,8,16,22,24,28,36,44,48,56,...,1382$$

به این ترتیب که در هر بازه $[20k,20k+19]$ دقیقا به ۴ عدد برمی‌خوریم( به غیر از اولین بازه به صورت فوق که به ۵ عدد برمی‌خوریم). از عدد ۰ تا ۱۳۷۹ به ۶۹ بازه ۲۰ تایی قابل افراز است. بنابراین در کل این ۶۹ بازه به تعداد $68\times4+1\times5$ یعنی ۲۷۷ عدد قابل برخورد وجود دارد که با احتساب عدد ۱۳۸۲ تعداد کل اعداد قابل برخورد به ۲۷۸ خواهد رسید.


ابزار صفحه