المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۵:سوال ۲۵

سؤال ۲۵

چند عدد ۱۳ رقمی از ارقام {۱،۲،۳،۴} وجود دارد که مجموع هر سه رقم متوالی در آن زوج باشد؟

  1. $2^{13}$
  2. $2^{15}$
  3. $2^{11}$
  4. $2^{11}×3$
  5. $3^{11}×4$

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

هر یک از ارقام یکان و دهگان از آن اعداد٬ مستقل از یک‌‌دیگر ۴ حالت می‌توانند داشته باشند٬ رقم صدگان باتوجه به وضعیت ارقام یکان و دهگان٬ زوج و یا فرد بودنش مشخص می‌شود؛ یعنی ۲ حالت می‌تواند داشته باشد «۲ یا ۴» و یا «۱ یا ۳». رقم هزارگان نیز باتوجه به وضعیت ارقام دهگان و صدگان٬ وضعیت مشابه خواهد داشت و … بنابراین طبق اصل ضرب جواب مورد نظر $4^2\times2^{11}$ یعنی $2^{15}$ می‌شود.


ابزار صفحه