المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۵:سوال ۱۸

سؤال ۱۸

عدد $N$ داده‌ شده است. $N$ را می‌توانیم هر بار در یک عدد صحیح دلخواه ضرب کنیم و سپس کلیه‌ی صفرهای عدد حاصل را از بین ببریم. هدف این است که با تکرار این کار درنهایت عدد حاصل تک‌رقمی شود. مثلاً ۲۱ را می‌توان با دو بار به ۶ تبدیل کرد:

۱۱ را با حداقل چند بار تکرار این عمل می‌توان به یک عدد یک‌رقمی تبدیل کرد؟

  1. ۲
  2. ۳
  3. ۴
  4. ۵
  5. ۶

پاسخ

گزینه (۱) درست است.

$$\underbrace{ 11 \xrightarrow{ \times46 } 506 \longrightarrow 56 }_{1} \underbrace{ \xrightarrow{ \times125 } 7000 \longrightarrow 7}_{2}$$


ابزار صفحه