المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۴:سوال ۳۲

سوال ۳۲

از هر نفر در یک گروه ۱۶ نفره می‌پرسیم که چند نفر دیگر در گروه وجود دارند که هم‌قد او هستند. ۱۵ تا از جواب‌ها این‌چنین‌اند: ۶تا جواب ٬۱ ۶تا جواب ٬۲ ۳ تا جواب ۳. با فرض آن که همه راست می‌گویند٬ جواب نفر ۱۶ام چیست؟

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. چنین جواب‌هایی ممکن نیست.

پاسخ

گزینه (۳) درست است.

گراف متناظر به جواب‌های داده شده به شکل مقابل می‌باشد:

همان‌طور که مشاهده می‌شود تعداد افرادی که می‌توانند جواب ۳ بدهند برابر ۴ می‌باشد٬ بنابراین نفر شانزدهم نیز جزء این دسته می‌باشد.


ابزار صفحه