المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۴:سوال ۲۳

سوال ۲۳

یک جدول $۵ \times ۵$ داریم که آن را به صورت شطرنجی سیاه و سفید کرده‌ایم به طوری که گوشه‌های جدول سیاه‌اند. در ابتدا در خانه‌ی سطر ۱ و ستون ۱ (خانه‌ی بالا و سمت چپ) قرار داده ایم. در هر مرحله اگر در خانه‌ی سیاه هستیم یک خانه به پایین و اگر در خانه‌ی سفید هستیم٬ یک خانه به راست می‌رویم. دقت کنید که اگر به انتهای سطر یا ستون برسیم از طرف دیگر وارد می‌شویم. بعد از ۱۳۸۲ مرحله در کدام خانه هستیم؟

  1. سطر ۱ و ستون ۱
  2. سطر ۲ و ستون ۲
  3. سطر ۱ و ستون ۵
  4. سطر ۵ و ستون ۴
  5. سطر ۴ و ستون ۵

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

مطابق شکل مقابل حرکات از مراحل ۲ تا ۱۱ همانند حرکات از مراحل ۱۲ تا ۲۱ و یا ۲۲ تا ۳۱ و یا … می‌باشد٬ بنابراین حرکت دوره تناوبی به طور ۱۰ دارد به این معنا که در حرکت ۱۳۸۲ همانند حرکات دوازدهم و دوم در خانه (۲٬۲) قرار خواهیم داشت.


ابزار صفحه