المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۴:سوال ۲۱

سوال ۲۱

در سوال قبل٬ سبک‌ترین وزنه را حداقل با چند بار توزین می‌توان پیدا کرد؟

  1. ۱۱
  2. ۲۲
  3. ۶۹۱
  4. ۱۳۸۱
  5. این کار ممکن نیست.

پاسخ

گزینه (؟) درست است.

در هیچ حالتی معلوم نمی‌شود سبک‌ترین وزنه در کدام کفه قرار دارد مگر در حالتی که در یک کفه فقط سنگین ترین وزنه و در کفه دیگر سایر وزنه‌ها موجود باشد٬ بنابراین به غیر از دسته اخیر که شامل ۱۳۸۱ وزنه است هرگز دسته دیگری نمی‌توان یافت به‌طوری که مطمئن شد وزنه سبک‌تر( و یا هر وزنه دیگر به غیر از سنگین‌ترین وزنه) در آن دسته قرار داشته باشد.


ابزار صفحه