المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۲:سوال ۲۱

سوال ۲۱

مجموعه ‎$S=\{1,2,\ldots 6\}$‎ مفروض است. ‎$T$‎ یک تابع است که به هر یک از زیرمجموعه‌های ‎$S$‎ یکی از زیرمجموعه‌های ‎$S$‎ را نسبت می‌دهد. چند تابع ‎$T$‎ وجود دارد که دارای خاصیت زیر است؟ ‎$$\forall P,Q\subseteq S‎: ‎P\subseteq Q \Leftrightarrow T(P)\subseteq T(Q)$$‎

  1. $2$
  2. $64$
  3. $720$
  4. $64!$
  5. $2^{6\times64}$

پاسخ

گزینه (۳) درست است.

به راحتی قابل درک است که $T(\varnothing)=\varnothing$ و $T(S)=S$. حاصل $T(\{5\})،T(\{4\})،T(\{3\})،T(\{2\})،T(\{1\})$ و $T(\{6\})$ را به دلخواه $\{5\}،\{4\}،\{3\}،\{2\}،\{1\}$ و $\{6\}$ در نظر می‌گیریم که این کار به $6!$ یعنی ۷۲۰ طریق ممکن است.

حال اگر فرض کنیم $T(\{x_n\})=\{y_n\}،...،T(\{x_2\})=\{y_2\}،T(\{x_1\})=\{y_1\}$، از مجموعه‌های دو عضوی به بعد عضو متناظر به هر زیر مجموعه به صورت منحصر به فرد به شکل زیر پیدا می‌شود:

$$T( \{ x_{i_1},x_{i_2},...,x_{i_k} \}) = \{y_{i_1},y_{i_2},...,y_{i_k} \}$$


ابزار صفحه