المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۲:سوال ۱۸

سوال ۱۸

در ساختن بنای ساختمان شکل روبه‌رو فقط از آجرهایی استفاده می‌شود که تمام سطح آن‌ها آینه است. دیوار دور ساختمان ساخته شده است می‌خواهیم روی ماکزیمم تعداد از خط چین‌های شکل دیوار بسازیم که از مرکز ساختمان تمام نقاط دیده شود. این تعداد چند تا است؟‎

  1. صفر
  2. ۱
  3. ۲
  4. ۳
  5. هیچ کدام

پاسخ

گزینه (؟) درست است.


ابزار صفحه