المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۱:سوال ۲۲

سوال ۲۲

یک مکعب مشبک ‎$2 \times 2 \times 2$‎ از ‎۸ «ریزمکعب»‎ به ابعاد واحد تشکیل شده است. داخل هر ریزمکعب یک رقم صفر یا یک می‌نویسیم. وجه‌های این ریزمکعب‌ها که بر روی سطح مکعب قرار دارند را ‎«وجه خارجی»‎ می‌نامیم. یک وجه خارجیِ ریزمکعبی به‌نام $A$ را در نظر می‌گیریم. به این وجه یک عدد ‎۲‎ رقمیِ دودویی نسبت می‌دهیم. رقم با ارزش‌تر این عدد رقم نوشته‌شده‌ی داخل ریزمکعب $‎A$‎ و رقم دیگر آن رقم داخل ریز مکعب پشت ‎$A$ (نسبت به وجه خارجی مورد نظر) است. این کار را برای همه وجه‌های خارجی انجام می‌دهیم. بنابراین روی هر سطح مکعب ‎۴‎ عدد دودویی با مقدار بین ‎۰‎ تا ‎۳‎ دیده می‌شود. به چند طریق می‌توان عددهای داخل ریزمکعب‌ها را تعیین کرد به‌گونه‌ای که روی هرکدام از سطح‌های مکعب، ‎۴‎ عدد متمایز قرار بگیرند؟

  1. ۰
  2. ۲
  3. ۴
  4. ۸
  5. ۱۶

پاسخ

گزینه (؟) درست است.

فرض می‌کنیم اعداد ۰ و ۳ از وجه «روبه‌رو» مطابق شکل مقابل٬ پهلوی هم باشند در این صورت هر دو عدد نوشته شده در خانه‌های بالای وجه «پهلو» برابر ۲ خواهد بود که مطلوب نیست. اما اگر اعداد ۰ و ۳ از وجه «روبه‌رو» مطابق شکل زیر پهلوی هم نباشند در این صورت آن‌گاه اعداد موجود در ستون اول وجه «پهلو» هر دو برابر ۲ خواهد شد که باز مطلوب نیست. بنابراین هرگز حالت خواسته شده به‌دست نمی‌آید.


ابزار صفحه