المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۱۰:سوال ۳۵

سوال ۳۵

در جزیره‌یی فرد عجیبی زندگی می‌کند که در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه همه‌ی جمله‌هایی که می‌گوید دروغ است و در بقیه‌ی روزهای هفته همه‌ی جمله‌های او راست است. این فرد عجیب در چند روز از یک هفته می‌تواند جمله‌ی زیر را بگوید: ‎«من هم دیروز دروغ گفتم و هم فردا»؟

  1. ۱
  2. ۲
  3. ۳
  4. ۴
  5. ۵‎

پاسخ

گزینه (۲) درست است.

آن فرد در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه می‌تواند جمله‌ی اشاره شده را بگوید.


ابزار صفحه